INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Natural Limited Sp. z o.o.  ul.  Czartoryskich 47, 63-322 Gołuchów

Szanowni Państwo,

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jestNatural Limited Sp. z o.o.  ul.  Czartoryskich 47, 63-322 Gołuchów Z kim można się skontaktować:
-pisemnie kierując korespondencję na adres : Natural Limited Sp. z o.o.  ul.  Czartoryskich 47, 63-322 Gołuchów

- telefonicznie pod numer: 62 761 69 60, 62 761 69 61
-e-mailowo pod adresem: biuro@natural-ltd.p l

Dlaczego, po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane:
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa Przedstawicieli będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO ust. 1 pkt. a, b, c, oraz f zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych:

- w celu zawarcia i realizacji umów kupna, sprzedaży i będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z obowiązków podatkowych 5 lat plus 1 rok po zakończeniu współpracy,
-w celu odzyskania należności, w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez rok od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji ,
-do celów spełnienia obowiązków podatkowych, płatniczych i innych rozliczeń.

Komu możemy przekazywać dane?
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji naszych umów z Państwem np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Jakie macie Państwo prawa?
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych,
-wniesieniu sprzeciwu.
 Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia „RODO”.
Niniejsze pismo ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018r.
Pismo nie wymaga odpowiedzi.                                                                                                                                                           

Zarząd
Natural Limited Sp. z o.o.